ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie:

SERVICII DE CATERING in orașul ORADEA

SERVICII DE CATERING în județul TIMIȘOARA

SERVICII DE CATERING în județul SIBIU

SERVICII DE CATERING în județul PITEȘTI

cod CPV 55500000-5

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii de catering în orașele Oradea, Timișoara, Sibiu, Pitești.

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: Blocul Național Sindical, Mun. București, Str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, sector 3.

7.Valoarea totala estimata: 11.200 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 17.10.2013, ora 16.00

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 18.10.2013, ora 12.00.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.